Тематичний напрям 4


Тематичний напрям 4.
Історичні тенденції взаємовідносин ЄС – Україна - Росія 

УДК 351:74 (091) (477.7) «19»
МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ В 50-і РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Бадалова Ольга Сергіївна,
заступник начальника Миколаївського
 міського управління юстиції,
 аспірант кафедри державної
 політики і менеджменту ЧДУ ім. Петра Могили 

Увага до виконавчого провадження післявоєнні роки в Україні демонструвала зрілість держави, її правовий характер. Неефективне здійснення регулювання, організації і контролю за виконання судових рішень могло підірвати довіру суспільства до Радянської влади, не здатної забезпечити втілену у вирішеннях суду справедливість, інакше кажучи -  виконання судових рішень, які б реально забезпечили одне з основних прав людини, - право на справедливий суд в розумні терміни.

28 вересня 1948 року Президія Верховної Раду Української Радянської соціалістичної республіки  заслухала доповідь міністра юстиції УРСР Д.Х. Панасюка «Про стан виконання вироків і  рішень судових органів по УРСР», в якій підкреслювалось, що протягом ряду років важлива ділянка судової роботи – виконання судових рішень в УРСР  - була в досить занедбаному стані. Навіть при невеликому надходженні до судових виконавців рішення до виконання (36-40 в середньому на місяць на кожного судового  виконавця) залишки невиконаних рішень на 1 червня 1948 року  становили 89,7% до середньомісячного, а за встановлений 15-денний строк було виконано лише 60% рішень. За друге півріччя 1947 р. з сум, що підлягало стягненню, на відшкодування збитків від розкрадань і розтрат судовими виконавцями реально було виконано 15,1%, а за перше півріччя 1948 року – 10,7%. На депозитних рахунках народних судів було кілька мільйонів карбованців, не розподілених між стягувачами.

Однією з причин задовільної діяльності органів юстиції УРСР по виконанню судових рішень є незадовільний добір кадрів судових виконавців, чим пояснювалась  велика плинність, зарахування на цю роботу випадкових людей[4, с. 14].

31 серпня 1949 р. наказом Міністерства юстиції СРСР № 44 була запроваджена інструкція по діловодству в народному суді, яка встановлювала детальний порядок звернення судовими виконавцями до виконання вироків, рішень і ухвал суду, що вступила в законну силу, та деякі питання керівництва і контролю діяльності судових виконавців народним судом [3, с. 10].

Із-за допущених помилок  був виданий наказ|наказ-інструкція| Міністра Юстиції Української РСР Д.Панасюка № 15 від 07.03.1950р. «Про хід виконання «Повчання» про роботу з|із| кадрами судових виконавців| при народних судах» це повчання сучасним| керівникам.

Колегія Міністерства юстиції УРСР|УСРР|, обговоривши 8 лютого| 1950 року результати перевірки виконання «Повчання про роботу з|із| кадарми| судових виконавців|виконувачів| при народних судах» у Миколаївській, Одеській, Тернопільській і Львівській областях, відзначила, що начальники Управлінь Міністерства юстиції  цих областей та їх заступники по кадрах отримавши|одержувати| «Повчання» в липні 1949 року до цих пір не виконують його, не намітили навіть конкретних заходів по його виконанню і в результаті не забезпечили підбору кадрів судових виконавців|виконувачів|, фактично ця робота передоручена консультантам-методистам відділів кадрів і народним суддям [4, с. 16].

В цілях усунення відмічених недоліків|нестач| і виконання «Повчання про роботу з|із| кадрами судових виконавців|виконувачів| при народних судах» Міністром Юстиції Української РСР було звернуто увагу начальників  на незадовільне| виконання «Повчання про роботу з|із| кадрами судових виконавців|виконувачів| при народних судах», зобов'язавши при цьому  в 3-х місячний термін усунути відмічені недоліки|нестачі| і забезпечити наявність складу судових виконавців|виконувачів| в суворій|суворій| відповідності з|із| «Повчанням».

Заборонно направляти на роботу судових виконавців|виконувачів|, що знов|знову| призначаються, не мають досвіду практичної роботи, без проходження попереднього стажування в народному суді, де є|наявний| дослідний|досвідчений| судовий виконавець|виконувач|, з|із| терміном не менш 2-х – 3-х тижнів.

Крім того, начальникам управлінь Миколаївської, Одеської областей систематично узагальнювати досвід|дослід| роботи судових виконавців|виконувачів|, періодично проводити обласні наради судових виконавців|виконувачів| з метою обміну позитивним досвідом|дослідом| і поліпшення|покращання| роботи по виконання судових рішень|вирішень| та надати заходи щодо проведення атестації судових виконавців|виконувачів| республіки в 1950 році.

З метою якісного оновлення складу судових виконавців |наказ-інструкція| Міністр Юстиції Української РСР Д.Панасюк видає наказ № 17 від 23.03.1950 р. «Про проведення атестації судових виконавців|виконувачів| при народних судах Української РСР», де було зазначно:

Крім того, 08.06.1950 р.|наказ-інструкція| Міністр юстиції Української РСР заслуховував доповідь про роботу по виконанню судових рішень|вирішень| і вироків в частині|частині| майнових стягнень за травень 1950 року, і Колегія Міністерства юстиції Українською РСР відзначила:

З|із| оперативних даних за травень 1950 року про роботу по виконання судових рішень|вирішень| і вироків в частці|частині| майнових стягнень видно|показний|, що в цілому|загалом| по республіці в строк до 15-ти днів виконано 78% виконавчих виробництв.

Залишок|остача| невиконаних виконавчих документів на 1-х червня 1950 року складає 19,5% до місячного надходження|вступу|.

Наряду з|із| цим, реальне стягнення присуджених сум на покриття збитку|шкоди| від розтрати, крадіжок| і недостач в державних і громадських|громадським| організаціях продовжує залишатися незадовільним.

У травні 1950 року реальне стягнення склало лише|тільки| 23% від загальної|загальної| суми, що підлягає стягненню, а по ряду|низці| областей республіки фактичне стягнення викликає|спричиняє| серйозну тривогу, а саме:

У Миколаївській – 4%, Одеській – 8%, Кіровоградській – 5%, Дніпропетровській – 3% і так далі.

У ряді|в ряді| областей, там, де начальники Управлінь Міністерства юстиції по-справжньому надали допомогу судовим виконавцям|виконувачам| в розгортанні соціалістичних змагань, в результаті|внаслідок| успішного змагання, показники фактичного стягнення сум на покриття збитку|шкоди| державним і громадським|громадським| організаціям від розтрати і розкрадань, значно виросли|.

Так, фактичне стягнення присуджених сум по Херсонській області склало в травні 72%, Чернігівській – 65,6%, Львівській – 50% .

Поряд з|поряд із| цим наголошується, що в окремих областях республіки робота по виконанню судових рішень|вирішень| і вироків покращується|поліпшується| однобічно|односторонній|. Начальники управлінь міністерства юстиції цих областей, досягши скорочення залишків і своєчасного виконання рішень|вирішень| і вироків, не приділяли|наділяли| належної уваги головному|чільному| завданню|задачі| – підвищенню фактичного стягнення присуджених сум.

З урахуванням вищезазначеного Міністр Юстиції УРСР  зауважив, що в таких областях, як Миколаївська, Одеська вкрай низький показник з фактичного стягнення присуджених сум і відсутністю з  боку керівництва достатніх заходів до корінної перебудови роботи судових виконавців|виконувачів| по фактичному стягненню [4, с. 17].

Тому, всім начальникам управлінь  Міністерства юстиції:

-  вжити рішучі заходи до неухильного виконання наказу|наказ-інструкції| Міністра юстиції СРСР № 18 від 17.04.1948 р., в найкоротший строк забезпечити поліпшення|покращання| роботи судових виконавців|виконувачів|, по виконанню судових рішень|вирішень| і вироків, в частці|частині| майнових стягнень;

- встановити суворий|суворий| контроль за правильністю актів, що складаються судовими виконавцями|виконувачами|, про відсутність майна у боржників і зобов'язати народних суддів ретельно перевіряти ще раз ці акти;

- щоквартально| вивчати причини, що перешкоджають повному|цілковитому| стягненню присуджених сум і дії органів розслідування, по забезпеченню відшкодування нанесеного|завдавати| державним і громадським|громадським| організаціям матеріального збитку|шкоди| від розтрати і розкрадань і про порушення, що допускаються вказаними органами, доводити до зведення відповідних прокурорів і Міністерства юстиції УРСР|УСРР| спеціальною доповідною запискою;

30 квітня 1955 р. Президія Верховної Ради СРСР видала указ «Про порядок призначення судових виконавців», яким встановлювалось, що судові виконавці знаходяться при народних судах і призначаються за поданням народних судей управлінням Міністерства юстиції союзної республіки при крайовій, обласній Радах депутатів трудящих, а в союзних республіках, які не мають особистого поділу, і автономних республіках – Міністерством юстиції союзної або автономної республіки [1, с. 4] .

4 серпня 1956 р. Президія Верховної Ради СРСР прийняла указ «Про розширення прав крайових, обласних судів і скасування управлінь Міністерств юстиції союзних республік при крайових, обласних Радах депутатів трудящих», відповідно до якого крайові, обласні суди мали ревізувати народні суди і здійснювати контроль за всією діяльністю, в тому числі за виконанням судових рішень. Судові виконавці  призначались на посаду народними суддями і безпосередньо їм підпорядковувались, що розширяло можливості оперативного керівництва судовими виконавцями [2, с. 17].

Зосередження керівництва виконанням безпосередньо в судовій системі мало те позитивне значення, що народні суди відповідали  перед обласним судом не тільки за законність і обґрунтованість судових постанов, а також за їх фактичну реалізацію. Ліквідація Мін’юсту СРСР, а згодом і одноіменних Міністерств союзних республік призвела до послаблення методичного керівництва судовими виконавцями, підготовки і перепідготовки їх кадрів, зменшення їх матеріальної бази та можливостей співробітництва з іншими установами, від яких залежало виконання судових рішень.

Література:
1.     Валеева Р.Х. Органы исполнения судебных решений в гражданском процессуальном праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Р.Х. Валеева ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1961. – 18 с.
2.     Заворотько П.П., Виконання судових рішень в Українській РСР ( Історико-правовий нарис) / П.П. Заворотько, В.П. Пастухов. – К.: Вища школа, 1973. – 216 с.
3.     Пастухов В.П. История развития законодательства об исполнении судебных решений : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / В.П.Пастухов ;  Киевский гос. Университет им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 20 с.
4.     Фонд № р-2094 Оп.1 спр. №12 «Місячні і піврічні статистичні звіти про рух виконавчих проваджень по формі №4» МОАФ, ст.23.

Немає коментарів:

Дописати коментар